เข้าสู่ระบบ

คุณสมบัติของสมุดจดกฎหมาย

 • จดบันทึกโน้ตได้ไม่จำกัด
 • เคลื่อนย้ายโน้ตได้อย่างอิสระ และจดจำตำแหน่งที่เคยวางไว้ได้อย่างแม่นยำ
 • ย่อ/ขยายขนาดได้ตามต้องการ
 • มีไอคอนรูปภาพช่วยในการจดจำ
 • มีระบบ back up ข้อมูลที่บันทึก
 • สามารถค้นหาโดยใช้คำ หรือเลขมาตราได้
 • สามารถค้นหาในเนื้อหากฎหมาย หรือสิ่งที่จดบันทึกได้
 • มีระบบกรองข้อมูลที่ค้นหา แยกประเภทตามกฎหมาย
 • สามารถเน้นสีให้ข้อความในแต่ละมาตราได้
 • มีเฉดสีให้เลือก 4 สี
 • สามารถพิมพ์เนื้อหากฎหมายในมาตรานั้น พร้อมทั้งโน้ตที่จดบันทึกออกมาเป็นไฟล์ PDF
 • จัดรูปแบบการพิมพ์ที่ง่ายต่อการอ่าน
สมัครบริการ 'Account เทพ' ทางทีมงานสมุดจดกฎหมายซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์ผู้สอนกฎหมาย อัยการ ผู้พิพากษาและเนติบัณฑิตไทยอีกหลายท่าน ได้ทำการรวบรวมความรู้ที่จดบันทึกใน ประมวลกฎหมายไม่ว่าจะเป็นหลักการตีความจากหนังสือคำบรรยายเนติบัณฑิต ตำรากฎหมาย หลักที่สกัดจากคำพิพากษาฎีกา มาบรรจุในระบบสมุดจดกฎหมาย

 • โดยผู้สมัครบริการเสริมนี้จะสามารถเข้ามาอ่านข้อมูลเหล่านี้และยังสามารถนำ ข้อมูลดังกล่าวมาจัดเก็บในบัญชีของตนเพื่อการอ้างอิงหรือต่อยอดความรู้ได้
 • ทางทีมงานหวังว่าบริการเสริมนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ศึกษากฎหมายในทุกระดับเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษากฎหมายต่อไป
ระบบสมุดจดกฎหมายเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการองค์ความรู้ของนักกฎหมายตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษาโดยระบบอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาในการบันทึกความรู้ที่ได้จากการศึกษาเล่าเรียน ไม่ว่าจะเป็นการตีความความหมายของตัวบทบัญญัติกฎหมายรวมถึงคำพิพากษาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายมาตรานั้นๆ และจัดเก็บข้อมูลเหล่านั้นในระบบออนไลน์แทนการบันทึกลงในประมวลกฎหมายซึ่งมีข้อจำกัดในการบันทึกและอาจสูญหายได้

ทั้งนี้เพื่อรับประกันว่า นักศึกษาจะได้นำความรู้ที่ได้เก็บรวบรวมมาใช้ในการปฏิบัติงานในอนาคตอันเป็นจุดประสงค์หลักของทีมงานในการพัฒนาให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านนิติศาสตร์ซึ่งเราและทีมผู้พัฒนาเชื่อว่าระบบนี้นอกจากจะเป็นประโยชน์กับนักกฎหมายตั้งแต่ระดับนักศึกษาจนกระทั่งผู้ประกอบวิชาชีพ เช่น ทนายความ นักวิชาการ อัยการ ผู้พิพากษาแล้ว ระบบสมุดจดกฎหมายยังส่งเสริมและพัฒนาระบบยุติธรรมไทยไปในตัวอีกด้วย

สมัครวันนี้ได้เนื้อหากฎหมายตามที่แสดงข้างล่างเลยครับ

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ - ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา - พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ - พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘
- ประมวลกฎหมายอาญา - ประมวลรัษฎากร - พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง - พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ - พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓


องค์กรของรัฐหรือเอกชนใดสนใจต้องการนำระบบสมุดจดกฎหมายไปใช้ในหน่วยงานของท่าน โปรดติดต่อ คุณระพีพัฒน์ เบอร์โทร 063 539 5545
รายชื่อผู้สนับสนุน

Follow us at
Copyright © 2010-2011
PKM Consulting Group Co. Ltd.