ลงทะเบียนสมัครสมาชิก

สมาชิกปกติประเภทการใช้งานของคุณคือ

ฟรีโดยเสียค่าใช้จ่าย

โปรดกรอกข้อมูลด้านซ้ายมือเพื่อขอรับบัญชีผู้ใช้งาน

ชื่อผู้ใช้สำหรับเข้าระบบ (จำเป็นต้องกรอก)

อีเมลล์ (จำเป็นต้องกรอก)

ชื่อ (จำเป็นต้องกรอก)

นามสกุล

ข้อตกลงในการใช้สมุดจดกฎหมายออนไลน์

บริษัท พีเคเอ็ม คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด เป็นเจ้าของเว็บไซต์ www.samudjodkodmhai.com ซึ่งให้บริการข้อมูลกฎหมายและเครื่องมือในการเรียนกฎหมายออนไลน์ ซึ่งต่อไปนี้จะขอเรียกว่า "ผู้ให้บริการ" ผู้สมัครใช้บริการ www.samudjodkodmhai.com ซึ่งต่อไปนี้จะขอเรียกว่า "ผู้ใช้บริการ" รับทราบ และยินยอมที่จะผูกพันตามข้อตกลงในการใช้บริการ ดังนี้

(1) รูปแบบ ข้อความ เนื้อหา ภาพ รูปภาพ เสียง วีดีโอ สิ่งพิมพ์ และรายละเอียดใดๆ ของผู้ให้บริการ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ www.samudjodkodmhai.com ซึ่งต่อไปนี้จะขอเรียกว่า “เนื้อหา” เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ให้บริการที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย หรือกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ผู้ให้บริการแต่เพียงผู้เดียวมีสิทธิในความเป็นเจ้าของในเนื้อหาดังกล่าว

(2) คำว่า Samudjodkodmhai หรือ สมุดจดกฎหมาย เป็นเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ หรือชื่อทางการค้าของผู้ให้บริการ ทั้งนี้ ไม่ว่าคำดังกล่าวจะได้รับการจดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม

(3) ผู้ใช้บริการตกลงและรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ในการลงทะเบียนสมัครใช้บริการกับผู้ให้บริการเป็นความจริงทั้งหมด หากผู้ให้บริการพบว่าข้อมูลใดไม่เป็นความจริง ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธ ระงับหรือยกเลิกการใช้บริการของผู้ใช้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

(4) ผู้ใช้บริการรับรองว่ารหัสผ่านที่ได้รับจากผู้ให้บริการจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่น หรือผู้ใช้บริการรายอื่นๆเข้าสู่ระบบส่วนตัวของผู้ใช้บริการเพื่อกระทำการใดๆ อันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการเอง ผู้ให้บริการ และ/หรือ ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการโดยรวม ทั้งนี้ ผู้ให้บริการจะไม่เข้าสู่ระบบส่วนตัวของผู้ใช้บริการ เว้นแต่ในกรณีจำเป็นตามที่ระบุไว้ในข้อ13 ของข้อตกลงนี้

(5) ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะไม่ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิใดๆของผู้ให้บริการ และของบุคคลอื่น ลงบนเว็บไซต์ www.samudjodkodmhai.com และ/หรือ เว็บไซต์อื่นๆ

(6) ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะไม่กระทำการเผยแพร่ อ้างอิง พาดพิง ดูหมิ่น หรือกระทำการใดๆลงบนเว็บไซต์ www. samudjodkodmhai.com ไปในทางที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และต่อบุคคลอื่น

(7) ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะไม่ใช้บริการเพื่อการเก็บ หรือเผยแพร่ข้อมูล ภาพ รูปภาพ เสียง สิ่งพิมพ์หรือข้อความ ที่ส่อเค้าไปในทางลามกอนาจาร ทุจริต ผิดกฎหมาย หรือ ผิดศีลธรรม

(8) การกระทำใดๆของผู้ใช้บริการ อันเป็นการละเมิดข้อกำหนดข้อ 5 ข้อ 6 และข้อ 7 ของข้อตกลงนี้ ถือเป็นการกระทำที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการแต่เพียงผู้เดียว ผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง สนับสนุน หรือยินยอมให้กระทำการดังกล่าว

(9) ผู้ใช้บริการทราบดีว่าการใช้บริการเว็บไซต์ www.samudjodkodmhai.com เป็นการใช้บริการร่วมกับผู้ใช้บริการรายอื่นหากผู้ใช้บริการรายใดใช้บริการ หรือกระทำการใดไปในทางที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการรายอื่น ผู้ให้บริการจะทำการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรในครั้งแรก และจะยกเลิกให้บริการในครั้งต่อไป หรืออาจยกเลิกการให้บริการในครั้งแรกทันที แล้วแต่กรณี โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

(10) ในกรณีที่ผู้ใช้บริการกระทำการ หรือพยายามกระทำการใดๆที่เป็นอันตรายต่อระบบและเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการ รวมทั้งการละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย การพยายามเจาะระบบ ไม่ว่าจะเพื่อการทดสอบหรือทำลายระบบ การพยายามเข้าถึงข้อมูลของเครื่องเซิร์ฟเวอร์หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการรายอื่น ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายดังกล่าวทันที และจะดำเนินคดีตามกฎหมายสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการรายดังกล่าว

(11) ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบใน ความล่าช้า ความผิดพลาด การสูญเสียข้อมูล การสูญเสียประสิทธิภาพ หรือความเสียหายใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ให้บริการ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการรับรองว่าจะรักษาเสถียรภาพโดยรวมของระบบให้สามารถใช้การได้ดีอยู่เสมอ

(12) ผู้ให้บริการตกลงจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการ และจะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการต่อบุคคลใดๆ ยกเว้นจะต้องเปิดเผยตามกฎหมาย หรือเกี่ยวข้องกับข้อพิพาททางกฎหมาย รวมทั้งกรณีที่ผู้ให้บริการจะต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ราชการที่เกี่ยวข้อง ในการแจ้งข้อมูลใดๆ ที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินคดี

(13) ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการเข้าถึงระบบส่วนตัวที่ผู้ใช้บริการได้จดบันทึกลงไปเป็นครั้งคราวเพื่อความจำเป็นในการตรวจสอบความถูกต้องของระบบหรือปรับปรุงระบบ และการกระทำดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิในข้อมูลของผู้ให้บริการแต่อย่างใด

(14) ในกรณีที่ผู้ให้บริการได้รับการร้องเรียน ร้องขอ หรือพบเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ใช้บริการกระทำการ หรือพยายามกระทำการที่เป็นการขัดต่อข้อตกลงนี้ ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะทำการระงับ การให้บริการแก่ผู้ใช้บริการนั้นๆ เป็นการชั่วคราวเพื่อประโยชน์ในการสอบสวน และตรวจสอบหาสาเหตุของมูลเหตุนั้นๆ

(15) ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ชำระค่าบริการตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้ให้บริการมีสิทธ์ในการระงับการให้บริการชั่วคราวแก่ผู้ใช้บริการ และจะดำเนินการลบข้อมูลของผู้ใช้บริการออกจากระบบทันที หากไม่มีการชำระค่าบริการ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เริ่มระงับการใช้บริการ

(16) ในกรณีมีเหตุผลอันสมควร ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้บริการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

(17) การยกเลิกการให้บริการ อันเนื่องมาจากผู้ใช้บริการได้กระทำผิดข้อตกลงข้างต้น ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินค่าบริการให้ในทุกกรณี

(18) ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการให้บริการนี้ตลอดเวลา โดยจะมีการแจ้งให้ทราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

(19) ผู้ใช้บริการทุกท่านได้เข้าใจข้อตกลงในการใช้บริการนี้เป็นอย่างดีแล้ว และยินยอมที่จะผูกพันตามข้อตกลง จึงได้สมัครใช้บริการจากผู้ให้บริการ

  


Follow us at
Copyright © 2010-2011
PKM Consulting Group Co. Ltd.